ALGEMENE VOORWAARDEN 2023/2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van The Dance Warehouse BV, hierna ook te noemen TWD.

Inschrijving

 • Bij inschrijving betaalt u € 10,- inschrijfgeld. Dit gebeurt via automatische incasso of u ontvangt een betaallink. Uw inschrijving blijft geldig tot 5 maanden na eventuele beëindigen van uw abonnement. In die periode kunt u zonder bijkomstige kosten opnieuw een abonnement afsluiten. Vanaf 5 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 • Inschrijving voor lessen is alleen mogelijk d.m.v een volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).
 • Bij cursisten die zich voor de 15e van een kalendermaand inschrijven, wordt de volledige contributie van dezelfde kalendermaand geïncasseerd, van cursisten die zich na de 15e van een kalendermaand inschrijven wordt de halve maand geïncasseerd.

Contributie

 • De contributie wordt geïncasseerd d.m.v een automatische incasso.
 • Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht om u stornokosten van € 5,- in rekening te brengen en de cursist de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
 • Indien de cursist in gebreke blijft van het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de TDW bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen onverlet.

Abonnement

 • Bij The Dance Warehouse geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging van een abonnement dient altijd schriftelijk (via e-mail) te geschieden. Opzegging vindt altijd plaats op de 1e dag van de maand. Zegt u bijvoorbeeld 1 oktober het abonnement op, loopt de betalingsverplichting door tot 1 december. Ook al maakt de cursist geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool. Opzeggingen die na de aangegeven datum geschieden, gaan pas in op de 1e van de volgende maand. Bijvoorbeeld u zegt 12 maart op, dan telt The Dance Warehouse vanaf 1 april. De betalingsverplichting loopt dan door tot 1 juni.
 • Wanneer u uw abonnement aanpast d.m.v. downgrade, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Downgraden van een abonnement dient altijd schriftelijk (via e-mail) te geschieden. Opzegging vindt altijd plaats op de 1e dag van de maand. Zegt u bijvoorbeeld 1 oktober het abonnement op, loopt de betalingsverplichting door tot 1 november. Ook al maakt de cursist geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool. Opzeggingen die na de aangegeven datum geschieden, gaan pas in op de 1e van de volgende maand. Bijvoorbeeld u zegt 12 maart op, dan telt The Dance Warehouse vanaf 1 april. De betalingsverplichting loopt door tot 1 juni. Upgraden kan altijd.
 • Bij opzegging van deelname aan de Demo/wedstrijdteams en/of TDW Musical school blijft de betalingsverplichting geldig voor het gehele dansjaar.
 • Abonnementen kunnen alleen kosteloos opgeschort worden na overleg van een geldige medische verklaring.
 • De strippenkaart heeft een geldigheid van 12 weken. Tijdens vakanties schuift de geldigheid door.
 • Abonnementen en strippenkaarten kunnen niet worden overgedragen aan een ander persoon/familielid of dergelijke.

Aansprakelijkheid

 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies, letsel of ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de lessen als gevolg van onverantwoord gedrag van de leerlingen. U begeeft zich op eigen risico in de dansschool.
 • Leden/bezoekers die zaken van TDW, zowel roerend als onroerend beschadigen. Worden geacht deze schade te vergoeden.

Gedragsregels

 • TDW heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Tijdens de dansles is het niet toegestaan om etenswaren te benutten of kauwgom in de mond te hebben. Sieraden moeten af tijdens de danslessen i.v.m. de veiligheid. Géén straatschoenen in de dansstudio's
 • TDW verwachten van zijn leden en overige bezoekers dat de kleedkamers, studio's en overige ruimtes schoon worden achtergelaten.
 • TDW behoudt zich het recht om bij enige overtreding van het bovenstaande, de cursist sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Overige voorwaarden

 • TDW is gesloten tijdens alle schoolvakanties (regio Noord-Holland) en op bepaalde nationale feestdagen.
 • TDW behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
 • TDW behoudt zich het recht om de reglementen/voorwaarden aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen/voorwaarden te vervallen.
 • Bij inschrijving bij TDW geeft u automatisch toestemming om foto's en video-opnamen te maken van uw kind tijdens de lessen en/of uitvoeringen. Dit materiaal kan vertoond worden door TDW op zijn/haar socialmediakanalen en kan gebruikt worden ter promotie van de dansschool (website) en/of uitvoeringen. Is er een specifieke reden om niet op de foto/video te willen/mogen, gelieve dit per mail door te geven. Wij zullen hier dan rekening mee houden.
 • TDW zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met als doeleinden The Dance Warehouse. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden.
 • TDW is gerechtigd een cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte of overmacht. Bij annulering vanwege overmachtsituaties vind geen restitutie van lesgelden plaats.